คำถามที่พบบ่อย

  1. อะไรคือสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (TWEs)
  2. ความแตกต่างระหว่างระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติBioArchive®และถังแบบดั้งเดิมคืออะไร?
  3. การตรวจหาความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ/ HLA typing คืออะไร?

 

1. อะไรคือสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (TWEs)
TWEs หมายถึงผลความผันผวนของอุณหภูมิจากปัจจัยเสี่ยงชั่วคราวต่ออากาศแวดล้อมขณะที่สเต็มเซลล์ถูกเก็บรักษาโดยการแช่แข็ง นำออกไป ขนย้าย และถ่ายโอนไปยังถังเก็บแบบไอไนโตรเจนสำหรับการจัดเก็บ ตั้งแต่พวกเขาต้องปฏิบัติการในการประสานงานด้วยอุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์แช่แข็งแยกเดี่ยว พวกความผันผวนของอุณหภูมิที่เกิดซ้ำๆ เช่นนี้จะเป็นสาเหตุให้สเต็มเซลล์แตกและตายไปในที่สุด รายงานการวิจัยระบุว่า TWEs จะลดจำนวนสเต็มเซลล์ถึงแม้ว่ามันไม่ถึงการมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเท็จจริงคือสเต็มเซลล์จำนวนมากนั้นเหลืออยู่เนื่องจาก TWEs รายงานชิ้นอื่นแสดงว่าไอระเหยไนโตรเจนรวมกับ TWEs ทำให้เกิดความสูญเสียของการอยู่รอดถึง 20 เปอร์เซนต์


อ้างอิง:
  1. Mrowiec et al., Transfuion 2007; 47:63A
  2. Canadian Hematology Society, Nov 2006 Bulletin

Back to top

2. ความแตกต่างระหว่างระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติBioArchive®และถังแบบดั้งเดิมคืออะไร?
ความแตกต่างกันระหว่างระบบBioArchive®และถังแบบดั้งเดิม

Back to top

3. การตรวจหาความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ/ HLA typing คืออะไร?
ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อที่ตรงกันเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดผู้ให้และผู้รับในการปลูกถ่าย และโดยทั่วไปหมายถึงหกโปรตีนที่เรียกว่าแอนติเจนของเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ (HLA) ที่ปรากฏบนพื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาวและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ในร่างกาย การปลูกถ่ายจะสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่มีการจับคู่ความเข้ากันได้เพียงพอต่อการปลูกถ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ การจับคู่ความเข้ากันได้ระหว่างผู้ให้และผู้รับที่สมบูรณ์แบบจะมีความเข้ากันได้ 6 ต่อ 6 ตำแหน่ง จะเป็นความเข้ากันได้ที่ดีที่สุด (การปลูกถ่ายโดยใช้สเต็มเซลล์เลือดจากสายสะดือต้องการความเข้ากันได้เพียง 4 ใน 6 ในขณะที่การปลูกถ่ายไขกระดูกต้องการความเข้ากันได้ 6 ใน 6)

Back to top