เครื่องมือการจัดเก็บที่ดีที่สุด

การจัดเก็บแบบไนโตรเจนเหลว

 • การจัดเก็บแบบไนโตรเจนเหลวสามารถเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดจากสายสะดือในอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซึ่งจะระงับการทำงานทางกายภาพและยังเหลืออยู่โดยหยุดการเติบโตของเซลล์ชั่วคราว1,2
 • เกือบจะทั้งหมดของธนาคารเลือดจากสายสะดือของรัฐบาล รวมทั้งธนาคารเลือดจากสายสะดือฮ่องกง ใช้ไนโตรเจนเหลวสำหรับการจัดเก็บสเต็มเซลล์
 • ตัวอย่างที่ใช้ปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือส่วนใหญ่ถูกเก็บในรูปแบบไนโตรเจนเหลว
เลือดจากสายสะดือที่ถูกเก็บในรูปแบบไนโตรเจนเหลวหรือไอไนโตรเจน การปนเปื้อนทางเคมีอาจจะเกิดขึ้นถ้าภาชนะบรรจุไม่มีการผนึกหนาแน่นไม่ให้อากาศเข้า การปิดผนึกภาชนะบรรจุในครั้งที่3 เท่านั้นที่ห่อภาชนะสำหรับป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย。

 

ถุงเลือดแช่แข็งแบบแบ่งช่อง TG (สำหรับจัดเก็บ)

ถุงเลือดแช่แข็งแบบแบ่งช่อง TG (สำหรับจัดเก็บ)
 • ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา และออกแบบเป็น
  พิเศษสำหรับการจัดเก็บรักษาสเต็มเซลล์เม็ดโลหิตจากสายสะดือ
  และการปลูกถ่ายฉับพลัน
 • ระบบปิด กำจัดความเสี่ยงของการปนเปื้อนจากภายนอก
 • การออกแบบให้มีช่องแบ่งหลายช่อง รองรับการประยุกต์ใช้หลากหลายกรณีในอนาคต
 • การออกแบบแบบสามมิติและความหนาผิวเรียบทำให้มั่นใจว่า
  สเต็มเซลล์ทำให้เย็นลงเท่าๆ กันในตู้แช่แข็งที่ควบคุมอัตราความ
  เย็นเพื่อรักษาความอยู่รอดของสเต็มเซลล์
 • ผลิตจากเทฟลอน (Teflon) และสามารถทนต่ออุณหภูมิ -240 องศาเซลเซียสโดยปราศจากความเสี่ยงของการเสื่อมสภาพและการแตกสลายตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
 • มากกว่า 90% ของตัวอย่างการปลูกถ่ายที่ประสบความสำเร็จ
  ถูกเก็บในถุงเลือดแช่แข็งแบบแบ่งช่อง TG
 • สมาคมเลือดสายสะดือแห่งแคนาดาเน้นใช้ถุงแช่แข็งแทนการเก็บแบบขวดสำหรับใช้จัดเก็บสเต็มเซลล์

อ้างอิง:
 1. Donnenberg et al. "Viability of cryopreserved BM progenitor cells stored for more than a decade." Cytotherapy. 2002;4(2): 157-63.
 2. Broxmeyer et al."High-efficiency recovery of functional hematopoietic progenitor and stem
 3. Transfusion 1997; 37:585-591